Dewch i ddarganfod popeth am y diwrnod di-drais

Mae'r trais a ddefnyddir fel offeryn i ddatrys gwrthdaro penodol trwy hanes wedi achosi problemau difrifol yn y cydfodoli rhwng gwahanol ddiwylliannau a gwareiddiadau. Ar hyn o bryd, mae gwahanol sefydliadau yn gweithio o ddydd i ddydd i hyrwyddo gwelededd gwahanol grwpiau gan greu digwyddiadau fel diwrnod di-drais a diwrnodau tebyg, yn gysylltiedig â'r thema honno. Dros flwyddyn gallwn ddod o hyd i ddiwrnodau gwahanol sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth am y materion sydd angen gwelededd. Ymhlith y dyddiau sy'n gysylltiedig â thrais gallwch ddod o hyd i uchafbwyntiau fel diwrnod rhyngwladol di-drais. Mae hanes wedi'i ffugio ar sail rhyfeloedd, brwydrau diddiwedd a thorri hawliau dynol. Mae ymerodraethau wedi'u creu diolch i ddinistrio pobl, torri rhyddid a llethol bywyd dynol. Yn dibynnu ar y cyfnod hanesyddol mae gwareiddiadau wedi bod yn creu gwahanol strwythurau llywodraeth a gormes, ac er bod rhai diwylliannau wedi bod yn datblygu sefydliadau ar gyfer hyrwyddo hawliau mewn sawl cam, bu grwpiau erioed wedi aros y tu allan i'r ymylon cyfreithiol, gan achosi gwaharddiad a thrais tuag atynt.
5 / 5 (Adolygiadau 2)

Beth yw dyddiau di-drais allweddol?

Symudiadau cymdeithasol yn gysylltiedig diwrnod rhyngwladol di-drais Mae sawl un. Ac mae yna lawer o ddyddiau o ddiffyg trais yn y calendr, sy'n canolbwyntio ar wahanol sectorau poblogaeth, fel:
  • Diwrnod di-drais plant
  • Y diwrnod 25 o ddiffyg trais yn erbyn menywod
  • Diwrnod rhyngwladol di-drais, wedi'i leoli ar 2 mis Hydref
  • Y XWUMX o Ionawr, Diwrnod Ysgol Nonviolence na ddylem ddrysu â diwrnod y di-drais plant
  • Diwrnod Rhyngwladol Di-drais a Heddwch.
Mae pob un ohonynt, er eu bod yn gweithio mewn gwahanol feysydd yn y pwnc, yn canolbwyntio eu hymdrechion ar frwydro yn erbyn trais mewn gwahanol sectorau ac mae ganddynt nod cyffredin: y posibilrwydd o roi terfyn ar unrhyw arfer treisgar sy'n bodoli yn y byd, gan alluogi heddwch i gyrraedd pawb mae corneli y blaned, ac felly gall dinasyddion yr un fath yr un hawliau a dyletswyddau

2 Hydref: Diwrnod Rhyngwladol Di-drais

diwrnod rhyngwladol di-draisDiwrnod rhyngwladol di-drais mae'r 2 ym mis Hydref yn cael ei goffáu, gan ei fod yn amser dathliad Mahatma Gandhi. Ac mae athroniaeth Gandhi yn seiliedig ar ddefnyddio deialog i ddatrys unrhyw wrthdaro. Ar 15 Mehefin, 2007, pan ddatganodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, trwy benderfyniad 61/271, mai nonviolence fyddai’r diwrnod a ddewiswyd ar 2 Hydref. Defnyddiwyd y diwrnod hwn o nonviolence fel cyfeiriad byd i goffáu gwahanol gymeriadau enwog sydd wedi brwydro trwy gydol eu hoes i gyflawni cymdeithas fwy cyfiawn.

Pam diwrnod o ddi-drais a heddwch?

Mae'r diwylliant sy'n fframio Diwrnod Di-drais y Byd yn canolbwyntio fel brwydr dros hawliau sifil a newidiadau cymdeithasol, oherwydd yr hyn a fwriadwyd yw gwarchod bywyd dynol gan ddefnyddio heddwch fel arf. Mae llawer yn pendroni beth yw diwrnod nonviolence, a pham yr honnir diwrnod o heddwch a nonviolence. Ac mae arbenigwyr yn dweud bod cael Diwrnod Rhyngwladol Di-drais yn helpu i greu ymwybyddiaeth fyd-eang am y defnydd gormodol o drais wrth ddatrys gwrthdaro rhwng gwledydd ac oddi mewn iddynt. Felly, ar 2 Hydref, diwrnod nonviolence, mae'n achlysur i wahanol sefydliadau reoli digwyddiadau sy'n gwneud gormodedd o drais yn y byd yn weladwy, yn uniongyrchol ac yn aruchel. I hawlio’r diwrnod hwn o nonviolence yn weithredol, gallwch gymryd rhan yn y gorymdeithiau a drefnir ledled y byd, neu ymuno â chymdeithasau sy’n gweithio i hyrwyddo diwrnod heddwch a nonviolence trwy offer integreiddio a pharch. Am y rheswm hwn, os ydych chi'n dymuno cymryd rhan ar Hydref 2, diwrnod di-drais yn y gwahanol weithredoedd a gyflawnir mewn trefi a dinasoedd, mae'n well mynd at gymdeithas sy'n gysylltiedig â'r diwrnod di-drais a heddwch a chynnig gweithio arnyn nhw. Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r dyddiad, gan ei bod yn gyffredin bod yn ddryslyd wrth feddwl mai Diwrnod Rhyngwladol Di-drais Tachwedd 2, pan mae'n rhaid i ni bwysleisio, yw ei fod yn Hydref 2. Ac weithiau mae'r wybodaeth anghywir i'w chael ar y Rhyngrwyd a all arwain at ddryswch.

Diwrnod 25 Tachwedd o ddiffyg trais yn erbyn menywod

Mae'r pwnc hwn yn un o'r rhai mwyaf perthnasol ac ar hyn o bryd mae yng ngheg pawb. Yr achos yw bod trais sy'n canolbwyntio ar fenywod yn un o'r blunders sy'n ei gwneud hi'n anodd i wareiddiadau symud ymlaen mewn undod. Ef 25 Tachwedd diwrnod rhyngwladol yn erbyn trais yn erbyn menywod, y bwriad yw gwneud yr holl fodelau o drais sy'n cael eu rhoi ar y grŵp hwn yn weladwy, ac mewn llawer o achosion caiff ei ddirmygu neu mewn distawrwydd.

Y rheswm dros fodolaeth y dyddiad hwn: diwrnod 25 Tachwedd o ddiffyg trais yn erbyn menywod

diwrnod di-drais a heddwch Mae trais yn erbyn menywod yn cwmpasu gweithredoedd a sefyllfaoedd fel trais ar sail rhyw, trais obstetreg, aflonyddu, treisio neu anghydraddoldeb cyflog ymysg eraill. Mae'r holl sefyllfaoedd hyn yn arwain at ystyried menywod yn israddol ar lawer ystyr o'u cymharu â dynion, neu'n cael rolau rhywedd dim ond oherwydd eu bod yn fenywod, fel rôl gofalwr neu wraig tŷ.

Pam annog dathlu di-drais diwrnod 25 ym mis Tachwedd?

Y trais a sefydlwyd ar y rhyw benywaidd yw un o'r rhai mwyaf cyffredin, i ymladd yn ei erbyn. Yn y flwyddyn 1993, cyhoeddwyd y Datganiad ar Ddileu Trais yn erbyn Menywod gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Ac er mwyn rhoi terfyn ar hawliad y 25 diwrnod o ddi-drais a heddwch mae'n angenrheidiol bod merched a menywod (sydd i bob pwrpas yn fwy na hanner poblogaeth y byd) yn byw heb ofn, hebddo trais domestig, mewn cymdeithas ddiogel a theg ar eu cyfer. Ac er ei bod yn wir bod trais wedi dechrau profi datblygiadau penodol yn ymwybyddiaeth y mater hwn ers Tachwedd 25, 2017, nes na chyflawnir yr hawliau, bydd llawer yn ystyried nad yw cymdeithasau'r byd yn symud yn deg ac yn deg tuag at ddatblygiad moesol, yn seiliedig ar werthoedd ecwiti a goddefgarwch.

Ionawr 30 diwrnod ysgol o di-drais a heddwch

Y 30 Ionawr diwrnod ysgol di-drais a heddwch Dathlir y coffâd o farwolaeth Mahatma Gandhi, a oedd yn arweinydd cenedlaethol ac ysbrydol yn India. Mae'r diwrnod hwn wedi'i ddathlu er 1964, ond ni fu tan 1993 pan wnaeth y Cenhedloedd Unedig ei gydnabod. Ef Ionawr Diwrnod Rhyngwladol Nonviolence 30, cynhelir gwahanol weithredoedd mewn ysgolion i hyrwyddo heddwch yn y byd. Mae'n arferol i'r diwrnod ysgol hwn o weithgareddau di-drais a heddwch ddigwydd, fel diwrnod stori o heddwch a di-draishefyd, neu ganeuon sy'n gysylltiedig â heddwch hefyd yn cael eu canu ac mae hynny'n creu sefyllfa sy'n cael ei byw yn y wlad neu rywle yn y byd.

Pam y caiff diwrnod di-drais a heddwch ei ddathlu yn yr 30 ym mis Ionawr a ddewiswyd mewn ysgolion?

Dewisir y diwrnod hwn gan ysgolion i berfformio gwahanol weithgareddau gyda'r rhai bach. Mae'r dyddiau hyn fel arfer yn cael eu dathlu trwy gydol cyfnod plentyndod a chynradd cyfan, a'r bwriad yw bod y ffigurau lleiaf gwybodus yn cynrychioli symudiad nonviolence a heddwch. Ymhlith y ffigurau mwyaf cynrychioliadol mae Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, y Fam Maria Teresa o Calcutta neu Martin Luther King. Mae'n bwysig, o blentyndod, bod diwrnod y byd o drais yn cael ei weithio gyda'r rhai bach, a bod yr holl ddyddiau sy'n ymwneud â'r calendr yn ymwneud â diwrnod heddwch a di-drais, fel y diwrnod rhyngwladol yn erbyn trais 25 Tachwedd, y 2 Diwrnod Hydref o ddi-drais a heddwch neu ddiwrnod ysgol o ddi-drais ac aflonyddu.

19 Tachwedd diwrnod y byd heb drais tuag at blant ac ieuenctid

diwrnod ysgol di-draisY 19 ym mis Tachwedd yw'r diwrnod di-drais plant ac ieuenctidy bwriad yw gwneud y camdriniaeth a gyflawnwyd tuag at yr ieuengaf yn weladwy. Roedd yn y flwyddyn 2000 pan ddynodwyd y diwrnod hwn yn ddiofyn er mwyn sefydlu mesurau brys ac effeithiol gan yr Unol Daleithiau. Yn ogystal, ar Dachwedd 20, mae Diwrnod Rhyngwladol y Plant yn cael ei goffáu mewn synergedd. Defnyddir y diwrnod hwn o nonviolence i blant i godi ymwybyddiaeth ynghylch beth yw'r technegau mwyaf cyffredin i gam-drin plant a pha offer y gallant eu defnyddio i roi'r larwm i'r oedolion dibynadwy o'u cwmpas.

Diwrnod rhyngwladol di-drais ac atal cam-drin ac aflonyddu rhywiol

Mae cam-drin a chamfanteisio ar blant a phobl ifanc yn broblem sy'n poeni pob gwlad ledled y byd. Ac nid yw'r math hwn o gam-drin yn gwahaniaethu rhwng hil, gwlad, diwylliant na statws cymdeithasol. Mae'r achosion o gam-drin a thrais tuag at blant dan oed wedi gwneud cannoedd o sefydliadau a systemau'r llywodraeth yn dechrau cymryd camau, a gweithredu systemau a larwm addysgol, fel bod yr achosion hyn yn hysbys ac felly'n gallu sefydlu protocolau ar gyfer gweithredu ym mhob maes: teuluoedd, canolfan addysgol fel ardaloedd hamdden .

Dangosyddion trais plant

Creodd yr arbenigwyr restr o'r dangosyddion mwyaf cyffredin sydd i'w cael mewn plant a phobl ifanc pan fyddant yn dioddef neu wedi dioddef camdriniaeth:
  • Symptomau corfforol: niwed i'r ardaloedd agos, fel gwaedu, llid neu haint.
  • Symptomau seicig: ofnau, ffobiâu, hunllefau rheolaidd, cwsg aflonydd. Ymddygiad gwael neu ôl-ddatblygiad mewn sgiliau a gaffaelwyd eisoes.
  • Ymddygiad rhywiol cynnar, gwrthryfel teuluol ac ysgol, perfformiad academaidd gwael.
Cynlluniwyd y canllaw hwn fel y gall aelodau'r teulu, ffrindiau neu addysgwyr ganfod yn symptomau ieuengaf cam-drin heb orfod dweud wrthynt ar lafar amdanynt.

Datganiad terfynol ar y diwrnod rhyngwladol o drais yn erbyn di-drais

Yn anffodus, mae'n ymddangos bod yr holl amser yn ddiwrnod rhyngwladol trais, oherwydd yr holl wrthdaro rhyfel sy'n bodoli yn y byd, a'r holl gamdriniaeth a gyflawnir ym mhob cymdeithas, p'un a ydynt yn cael eu hystyried yn wâr ai peidio. Yn dibynnu ar ddiwylliant pob gwlad a'r datblygiadau neu'r rhwystrau yn yr hawliau sydd ganddi, gellir arsylwi ar wahanol fodelau trais. Efallai y bydd llawer o bobl yn meddwl na fyddai angen cynnal a diwrnod y byd yn erbyn di-drais, oherwydd eu bod yn tybio nad yw'n bodoli mwyach neu nad yw'r hyn sy'n bodoli yn fawr neu'n haeddiannol. Ond yn anffodus mae'n hollol wahanol, mae trais yn rhan o'r bod dynol, ac er mwyn ei ddileu yn gyntaf mae angen codi ymwybyddiaeth o'i fodolaeth, a'i wneud yn weladwy ym mha achosion y daw i'r amlwg, a'r hyn a ystyrir yn drais.

Mae Sbaen yn arwain y byd i orymdeithio ar gyfer y diwrnod rhyngwladol o ddi-drais

Mae Sbaen yn cael ei hystyried yn wlad y byd cyntaf mewn brenhiniaeth seneddol ddemocrataidd, gyda chyfansoddiad sydd, yn ôl y sôn, yn amddiffyn ac yn rhoi hawliau i'w holl ddinasyddion. Ond y gwir yw, trwy gydol hanes diweddaraf y wlad hon, bu sefyllfaoedd o drais mwyaf, yn eglur ac ymhlyg. Mae trais domestig (y mae ei drais yn Dachwedd 25 yn ddiwrnod) yn parhau i fod yn un o'r prif anawsterau sy'n gorlifo'r gymdeithas hon.
Mae hefyd wedi profi cyfnodau lle mae terfysgaeth wedi bygwth bywyd bob dydd ei thrigolion. Ymhlith y gweithredoedd o brotestiad o bryder mwyaf a welwyd yn uniongyrchol fu'r trais 1 ym mis Hydref a oedd yn byw yng Nghatalonia, oherwydd y refferendwm a gafodd ei gwtogi gan y lluoedd diogelwch, a ymosododd yn drwm ar y dinasyddion. Oherwydd yr amgylchiadau hynny, Diwrnod Di-drais y Byd 2017 Roedd yn arbennig o arwyddocaol. Os yw rhywun yn ystyried bod Sbaen yn un o'r cymdeithasau mwyaf gwâr, ac er gwaethaf hyn, mae cymaint o ymosodiadau ar hawliau a gwarantau unigolion, mae'n hawdd dychmygu beth sy'n digwydd mewn gwledydd eraill sydd â lefelau is neu sero o ddemocratiaeth neu plymiodd i ryfel Am yr holl resymau hyn mae yna sefydliadau sy'n hyrwyddo brwydr hawliau pobl fel sy'n digwydd Mawrth y Byd ar gyfer Heddwch a Di-drais, sy'n gweithio flwyddyn ar ôl blwyddyn, yn rhyngwladol i godi ymwybyddiaeth ymysg dinasyddion a'u llywodraethau am bwysigrwydd peidio â defnyddio trais.
5 / 5 (Adolygiadau 2)